Της Δρ. Ευαγγελίας Φασούλα, με τη συνεργασία του Γιώργου Δαλιάνη και της Νίκης Χατζοπούλου*

Μία επιχείρηση απασχολεί ανάμεσα στους εργαζόμενούς της και διευθυντικά στελέχη, που συνήθως διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα τους και ιδιαίτερα προσόντα. Τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε μία επιχείρηση είναι μεν εργαζόμενοι από πλευράς εργατικού δικαίου, ωστόσο υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς από πλευράς εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Πώς αντιμετωπίζονται σε έναν έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας τα άτομα που εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου;

Ένα από τα πλέον καίρια ζητήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι η επιλογή και ο ορισμός των διευθυντικών στελεχών της, που έχουν πολύ σημαντικό και ίσως καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της. Μάλιστα, η ποιότητα και η κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξή της πάνω σε σταθερά θεμέλια.

Πολύ συχνά ανακύπτει αμφιβολία για το εάν ένας εργαζόμενος με αυξημένες αποδοχές, αλλά και ευθύνες, διαθέτει την ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους, όχι τόσο από πλευράς οργανωτικής δομής της επιχείρησης όπου απασχολείται, αλλά κυρίως από πλευράς νομοθεσίας. Ο χαρακτηρισμός ή μη ενός εργαζόμενου ως διευθυντικού στελέχους έχει ως συνέπεια τη μη εφαρμογή στην περίπτωση αυτού των περιορισμών του ωραρίου.

Με Υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 79 παράγραφος 5 εδάφιο στ), καταγράφονται τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για το ωράριο.

Η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους πρέπει να συμφωνείται ρητά στη σύμβαση εργασίας και να δηλώνεται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, ως εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική θεωρούνται όσοι:

α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή

β. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους ή

γ. Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή

δ. Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.

Επίσης, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω κριτήρια, διευθυντικά στελέχη θεωρούνται σύμφωνα με τον νόμο και όσοι εργαζόμενοι προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, η οποία τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της, όπως π.χ. ο διευθυντής καταστήματος σουπερμάρκετ, εφόσον αμείβονται με αποδοχές όχι μικρότερες από το εξαπλάσιο του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, δηλαδή σήμερα ποσό 6.240 ευρώ.

Τέλος, ως στελέχη εποπτείας, διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης χαρακτηρίζονται και όσοι αμείβονται με το οκταπλάσιο τουλάχιστον του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Τα παραπάνω στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προκύπτουν από ρητούς όρους της σύμβασης εργασίας και να δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να εργάζονται υπερωριακά χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και χωρίς να λαμβάνουν  συμπληρωματική αμοιβή για υπερωρία και υπερεργασία, αποζημίωση εκτός έδρας, καθώς και προσαύξηση νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες.

Σημειώνεται ότι πολύ συχνά τα όρια για την διαπίστωση του εάν συντρέχει η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους σε έναν εργαζόμενο είναι λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή σε ένα συχνό λάθος που παρατηρείται: δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια του διευθυντικού στελέχους με την έννοια του προϊσταμένου ή manager. Ένας manager στην ιεραρχία της επιχείρησης δεν είναι κατ’ ανάγκη διευθυντικό στέλεχος με την νομική έννοια του όρου.

Παράδειγμα: Διευθυντής μάρκετιγνκ που δεν αμείβεται με το 6πλασιου του κατώτατου μισθού δεν αποτελεί διευθυντικό στέλεχος, εφόσον δεν ασκεί ιδιαίτερα διευθυντικά καθήκοντα που να επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την διαδικασία επιλογής των εργαζόμενων που πρόκειται να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου για το αν εμπίπτει ή όχι σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς. Τέλος, σημειώνουμε ότι έχει παρατηρηθεί κατά τους ελέγχους να παρευρίσκονται στην επιχείρηση μέλη ΔΣ ή διαχειριστές ή μέτοχοι της εταιρείας και να καταλογίζεται παράβαση, γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να παρευρίσκονται τα πρόσωπα αυτά εντός της επιχείρησης και καταλογίζει πρόστιμα της τάξεως των 10.000 ευρώ ανά πρόσωπο. Θα πρέπει να προβλεφθεί, λοιπόν, ρητά ότι όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στην επιχείρηση δεν θα πρέπει να γεννάται ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά εναπόκεινται στην κρίση των αρμόδιων οργάνων για τον εντοπισμό της συγκεκαλυμμένης εργασίας, αλλά και των δικαστηρίων που έχουν τον τελευταίο λόγο σε ζητήματα εργατικής φύσεως.

Η Δρ. Ευαγγελία Φασούλα είναι από τα πλέον έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στον χώρο του HR Είναι Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της EVERGROW ΑΕ (εταιρεία Recruiting & HRΜ), μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ARTION.

 O Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

 Η Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ας μιλήσουμε
Θα χαρούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε
Μαζί μας!
Θα χαρούμε να σας υποστηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας.

+30 210 6015600