Πως μπορούμε

Να σας Εξυπηρετήσουμε?

We're really proud of the work we've done together. Whether it's a brand or a new online business, we jump in passionately with both feet.
Πως μπορούμε

Να σας Εξυπηρετήσουμε?

We work on a wide range of building typologies and projects
Διαχείριση και Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης
Αξιολόγηση χρησιμοποιώντας δομημένες σε βάθος συνεντεύξεις με βάση τις ικανότητες.
360˚ Μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στην έννοια της ανάδρασης πολλαπλών πηγών.

Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
Ενσωμάτωση της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού με τη διαδικασία
  καθορισμού στόχων και συστήματα μπόνους

Διαχείριση Αλλαγών

Παροχή του απαραίτητου πλαισίου για τη διαδικασία αλλαγής
 Εκπαίδευση, υποστήριξη και διευκόλυνση της ομάδας ηγεσίας για την ανάπτυξη και την
  εφαρμογή των νέων αντιλήψεων.

Εξισορρόπηση της νέας δυναμικής
Συνεχής επανεξέταση, αξιολόγηση και ανανέωση της διαδικασίας αλλαγής

Συμβουλευτική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM).

Ευθυγράμμιση HRM με το εταιρικό όραμα, την αποστολή, τις αξίες και την επιχειρηματική
  στρατηγική

Ενδυνάμωση εκπροσώπου HR και ομάδας HR
Ανάπτυξη διαδικασιών και προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού
Προώθηση ομαδικού πνεύματος και κουλτούρας ανάπτυξης ανθρώπων.

Προσλήψεις

Υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στη διαδικασία πρόσληψης με τη χρήση καινοτόμων
  μεθοδολογιών και προσεγγίσεων

Υψηλά καταρτισμένοι και έμπειροι recruiters (υπεύθυνοι προσλήψεων) παρέχουν τις υπηρεσίες.
Παροχή συμβουλών για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων προσληφθέντων
Προσφέρεται περίοδος εγγύησης 4 μηνών.

Ανάπτυξη Οργανισμού

Ενσωμάτωση επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα συγκεκριμένο αλλά ευέλικτο
  σύστημα διαχείρισης.

Εφαρμογή του (HFFR) !!!!!!?????
Ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης και βασισμένης σε αποτελέσματα διαδικασίας λήψης αποφάσεων
Παροχή του ειδικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης Οργανισμού και υποστήριξη της εφαρμογής του.

Οργανωτικό και Εκτελεστικό Coaching

Παροχή ενός πολύτιμου πλαισίου για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης ηγεσίας και τη βελτίωση
  της απόδοσης ατόμων και ομάδων.

Υιοθέτηση πλαισίων Coaching και Θετικής Ψυχολογίας βάση τεκμηρίων.
Εφαρμογή:
    o Συνεδρίων coaching με άτομα
    o Συνεδρίων ομαδικών coaching.
    o Εκπαιδευτικά προγράμματα Coaching στον χώρο εργασίας και συνδυασμούς των παραπάνω.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) Outsourcing

Οι προτεραιότητες του ανθρώπινου δυναμικού καθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση και οι
σχετικές διαδικασίες υλοποιούνται με ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Καθιέρωση δεικτών KPIs ανθρώπινου δυναμικού και αναφορά.
Ανάπτυξη μιας κουλτούρας HRM και μιας συστημικής προσέγγισης στον τρόπο διαχείρισης
  των ανθρώπων.

Προετοιμασία του οργανισμού να ενσωματώσει το ανθρώπινο δυναμικό εσωτερικά, εάν αποφασιστεί.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Πλήρης προσαρμογή των διαδικασιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ατόμων στα ειδικά
  χαρακτηριστικά, κουλτούρα και προκλήσεις του οργανισμού.

Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και
  της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων.

Εστίαση στην εσωτερική διαδικασία μάθησης χρησιμοποιώντας βιωματικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης.
Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης ως προϊόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Branding Υπαλλήλου

Εφαρμογή μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας για να εναρμονιστούν
οι εργαζόμενοι με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών των εργαζομένων και ανάπτυξη πλαισίου για την
ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου.

Ανάπτυξη σχεδίων για τη σωστή αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εργασία
Ενοποίηση διαδικασιών branding εργαζομένων με εκείνες που σχετίζονται με διαδικασίες
  branding του εργοδότη.